Postgraduálne programy v pediatrickej výžive online

Právo na zdravú výživu má podľa Medzinárodného dohovoru o právach dieťaťa, listiny (ktorú iniciovala Organizácia
spojených národov a UNICEF), každé dieťa. Napriek tomu rôzne formy porúch výživy spôsobujú celosvetovo až 45 %
zo všetkých detských úmrtí. Približne 160 miliónov detí do 5 rokov trpí podvýživou. Na druhej strane takmer 42 miliónov
detí má nadváhu alebo je obéznych. Problémy s výživou detí sa netýkajú len rozvojových krajín, ale celého sveta,
vrátane rozvinutých krajín, medzi ktoré patrí aj Slovensko. WHO má vo svojich osvetových a vzdelávacích programoch,
ako jednu z priorít práve podporu zdravého stravovania už od počiatku života dieťaťa.